Prolegal - Twój radca prawny we Wrocławiu
EnglishDeutchePolski

Kancelaria oferuje swoim Klientom świadczenie kompleksowych usług prawnych na podstawie  umowy o  stał± obsługę prawn± za wynagrodzeniem ryczałtowym lub  pomoc w rozwi±zywaniu konkretnych problemów prawnych  prawn±  za wynagrodzeniem liczonym wg stawki godzinowej ustalonej w oparciu o uzyskane od Klienta informacje oraz przewidywany nakład pracy.

Wysokość wynagrodzenia za prowadzenie spraw s±dowych ustalana jest, co do zasady, w oparciu o rozporz±dzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielanej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. z 2002 r., Nr 163, poz. 1349 z póĽn. zm.).